Oudercommissie

Kinderopvangorganisaties hebben een wettelijk verplichte oudercommissie. Kindervilla Het Kootertje heeft één oudercommissie voor de verschillende afdelingen, te weten: Kinderdagverblijf, Buitenschoolse opvang & Peuterspeelzaal.

Doel oudercommissie

De oudercommissie draagt bij aan het behouden en verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang, waarbij gevraagd en ongevraagd advies kan worden gegeven aangaande diverse onderwerpen die vermeld staan in de Wet Kinderopvang. Hierbij vormt zij verder de schakel tussen de ouders en de organisatie en tracht zij de belangen van kinderen en ouders van Kindervilla Het Kootertje zo goed mogelijk te behartigen.

Rechten en taken oudercommissie

De oudercommissie kan/mag advies geven over o.a. de volgende onderwerpen:

 • uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogisch beleid. Hierbij is o.a. te denken aan:
  • meedenken over inrichting
  • gebruik materialen en middelen
  • keuzes m.b.t. activiteiten aanbod
  • controle op:
   • aantal kinderen per leidster
   • groepsgrootte
   • opleidingseisen beroepskrachten
  • voedingsaangelegenheden
  • mentale en fysieke veiligheid & gezondheid
  • openingstijden
  • het beleid rondom voorschoolse educatie
  • wijzigingen in de prijzen voor kinderopvang
  • vaststelling en wijziging van de klachtenregeling

Bijeenkomsten oudercommissie

De oudercommissie komt minimaal 4x per jaar samen om te vergaderen over de hierboven genoemde onderwerpen. Indien nodig worden er extra vergaderingen belegd.

Contacteren oudercommissie

Uiteraard kan er contact worden opgenomen met de oudercommissie. Dit kan in principe in het geval:

 1. Er zorgen zijn omtrent zaken zoals vernoemd onder “Rechten en taken oudercommissie”. Daarin verzoeken we u te allen tijde eerst met de groepsleiding en/of directie hierover in gesprek te gaan. Mocht u er vervolgens met hen alsnog niet uitkomen, dan kunt u uw kwestie voorleggen via het hieronder vermelde e-mailadres
 2. U interesse heeft om lid te worden van de oudercommissie. De voorzitter zal vervolgens contact met u opnemen om u, geheel vrijblijvend, informatie te verstrekken wat een eventueel lidmaatschap betekent. 

  oudercommissie_hetkootertje@gmail.com

Kinderdagverblijf Het Kootertje